Pravidelná autobusová doprava Košice - Rožňava - Lučenec - Zvolen - Nitra - Sereď - Bratislava  /  0902 557 177   /    Nepravidelná autobusová doprava po Európe.

Nepravidelná autobusová doprava

 GIM bus s.r.o.

 Čl. 1

Nepravidelná autobusová doprava.

1) Dopravca vykonáva nepravidelnú autobusovú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú.

2) Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode o všetkých náležitostiach prepravy.

3) Zmluva o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave sa uzatvára zásadne písomne. Návrh zmluvy vypracúva na základe objednávky objednávateľa dopravca.

4) Podstatnými náležitosťami zmluvy sú: rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a splatnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvu výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.

5) Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom stanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

Čl. 2

Vykonanie dojednanej prepravy

1) Objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je v úlohe jeho zástupcu oprávnený s dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok.

2) Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu, pritom zodpovedá tak, ako keby dopravu vykonal on sám.

3) Na plnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v objednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný zabezpečiť náhradné vozidlo.

4) Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná trasa nedohodla, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak na tejto dopravnej trase vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržať podmienky predchádzajúcej vety.
Toto ustanovenie platí primerane aj pri jazde s prázdnym vozidlom.

5) Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď dopravu nevykonal v

 GIM bus s.r.o.

dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z takto vykonanej prepravy prospech.

Čl. 3

Zmena a zrušenie zmluvy

 1) Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.

2) Zrušiť zmluvu možno dohodnúť vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, a pod.).

Čl. 4

Osobitné práva a povinnosti cestujúcich v nepravidelnej preprave osôb

1) Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú činnosť.

2) Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. po dohode s vodičom určí maximálnu dobu čakania.

3) Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci dôsledne rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti alebo plynulosti prepravy.

4) Na povinnosti cestujúcich sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté inak.

Čl. 5
Odstúpenie od zmluvy a vyrovnanie záväzkov

1) Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

a) dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,
b) dopravca pristavil na prepravu autobus, so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,
c) vodič (osádka) autobusu nie je pri pristavení autobusu spôsobilý viesť autobus, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi,
d) ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

 GIM bus s.r.o.

2) Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:

a) objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,

b) objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci dopravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku,

c) ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

3) Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou (e – mailom) a doručené najneskôr do 12 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.

4) Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu účelne vynaložených prostriedkov v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.

5) Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

 

 

GIM bus s.r.o. poskytuje pravidelnú dopravu na trase Košice - Rožňava - Lučenec - Zvolen - Nitra - Sereď - Bratislava a späť.

Pozrite si tarifu a cenník tejto prepravy.

Okrem pravidelnej autobusovej dopravy poskytuje naša spoločnosť aj nepravidelnú autobusovú dopravu po celej Európe na objednávku. V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.

V prípade záujmu o blžšie informácie nás kontaktujte:

GIM bus s.r.o.

Email: gimbus.info@gmail.com

Tel.: 0902 55 71 77